Szarlotta

35 tekstów – auto­rem jest Szar­lotta.

Zbyt wiel­ka tęskno­ta za miłością, sku­tecznie i nieod­wra­cal­nie za­bija w nas ra­dosną cząstkę duszy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 stycznia 2012, 22:46

W mo­men­cie gdy uk­ry­wasz przed sobą uczu­cia, do­konu­jesz mor­du na włas­nej wrażliwości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2011, 11:51

Nie oszu­kuj­my się-nie jes­teśmy po­nad sys­te­mem, po­nad władzą, po­nad rządem...ale pa­miętaj­my, iż będąc pod sta­nowi­my fundamenty. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 czerwca 2011, 17:16

Żyj dla in­nych, by miał kto żyć dla Ciebie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 maja 2011, 12:35

Są ludzie, którzy swój czar, i naj­większą war­tość ma­ja w tym, że są. Nie zaw­sze to­warzyszą te­mu sa­me jas­ne światła, ale naj­ważniej­sze by miał kto przy­nieś Ci różowe okulary. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 maja 2011, 23:19

Naj­więcej pew­ności siebie na­daje mężczyźnie dum­nie uśmie­chająca się ko­bieta w je­go koszuli. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 maja 2011, 20:37

...Bo to naj­cu­dow­niej­sze uczu­cie pod słońcem, kiedy sa­mot­ność nie gro­zi Ci na­wet gdy sie­dzisz w pus­tym pokoju. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 lutego 2011, 17:47

..Ci co by­li to zos­taną. Ci co odeszli nig­dy nie istnieli. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 7 stycznia 2011, 22:28

Przy­cisz ra­dio. Jak do Ciebie dzwo­nią, to od­bierasz wszys­tko z opóźnieniem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 stycznia 2011, 22:24

Życie jest zbyt praw­dzi­we aby mogło być piękne. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 grudnia 2010, 21:04

Szarlotta

Żyje muzyką. Każdym jej brzmieniem, nutą, melodią, krzykiem. || Uwielbiam słuchać mądrych ludzi. Dość sangwinistyczna i naiwna zarazem (;

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szarlotta

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność